Innspillsmøte hos IMDI i Oslo - Integreringskonferansen 2017

Publicado el

I forkant av Den nasjonale integreringskonferansen 2017 inviterte Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) representanter for ulike innvandrerorganisasjoner, innvandrerråd og andre aktører til regionale innspillsmøter.

Formålet er å innhente forslag til temaer og problemstillinger som kan fremmes for myndighetene på den nasjonale konferansen, som finner sted i Oslo 27. september. Ifølge IMDI er Innspillene også viktige og relevante i IMDIs generelle arbeid på integreringsfeltet, og for departementets øvrige politiske arbeid på feltet.

Justis- og beredskapsdepartementet har oppfordret deltakerne til å bidra med innspill om relevante utfordringer og gode tiltak innenfor følgende temaer:

Hvordan fremme et inkluderende arbeidsliv?

Hvordan kan barnehagene og skolene lykkes som integreringsarenaer?

Hvordan sikre gode levekår for barn og unge?

Hvordan forebygge kulturelle og religiøse praksiser som hindrer barn og unge i å delta i fritidsaktiviteter?

Hvordan kan innvandrerorganisasjoner i enda større grad kan brukes til å mobilisere innvandrerbefolkningen i arbeidet med å skape gode og inkluderende lokalsamfunn?

Representanter for ulike innvandrerorganisajoner deltok på Innspillsmøte i Oslo (IMDI Øst) som fant sted den 25. april, hvor ovennevnte temaer ble drøftet.

Foto: Radio Latin-Amerika

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers