Invitasjon til å foreslå kandidater til det nye Rådet for flerkulturelle Minoriteter i Oslo 2020 - 2023

Publicado el

Byrådsavdeling for arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS) inviterer organisasjoner å foreslå medlemmer til det nye opprettede Rådet for flerkulturelle minoriteter. Det skal oppnevnes 10 medlemmer og 10 varamedlemmer for perioden 2020–2023. Enkeltpersoner kan foreslå seg selv eller andre aktuelle kandidater senest 24.08.2020.

Organisasjon som skal foreslå kandidater må være:

  • basert i Oslo
  • registrert i Frivillighetsregisteret
  • står for frivillig virksomhet og aktiviteter som ikke er fortjenestebasert

Byrådet vedtok i slutten av april i år byrådssak 1026/20 - Opprettelse av og fastsettelse av nytt reglement for Rådet for flerkulturelle minoriteter i Oslo, som erstatter det tidligere rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo (RiO).

Mer informasjon om det nye rådet kan du finne via denne lenken:

Rådet for flerkulturelle minoriteter - Sentrale råd - Oslo kommune

Rådets oppgaver:

Rådet for flerkulturelle minoriteter i Oslo skal:

  • være et forum for medvirkning og representere Oslos innbyggere med flerkulturell minoritetsbakgrunn
  • komme med forslag til innspill til byrådet og bystyrets politikk for mangfold og inkludering
  • formidle kunnskap om diskriminering, rasisme og hat · sikre representasjon fra brukergrupper med flerkulturell bakgrunn i arbeidet med likeverdige tjenester.

Rådets medlemmer skal:

  • representere bredde knyttet til medlemmenes erfaring, kunnskap, kjønn, alder og minoritetsbakgrunn. Begrepet minoritetsbakgrunn defineres her som personer som har innvandret til Norge, norskfødte med en eller to innvandrerforeldre, samt personer som tilhører nasjonale minoriteter og urfolk
  • skal representere levd erfaring og kunnskap på saksfelt som mangfolds- og inkluderingspolitikk, mangfoldsledelse og likeverdige tjenester, integrering i arbeidsliv og utdanning, vertskapstjenester for nyankomne innvandrere, nasjonale minoriteter og urfolk, arbeid med antidiskriminering og likestilling, samt organisasjonskunnskap og erfaring fra likemannsarbeid.

Medlemmene i rådet kan ikke være faste medlemmer eller varamedlemmer i bystyret.

Hvordan foreslå kandidater:

De som ønsker å foreslå kandidater må fylle ut skjema for registrering av kandidater til rådet for flerkulturelle minoriteter i Oslo som kan lastes ned fra rådets nettside (se lenke tidligere i brevet)

Dere kan også sende skjemaet pr. vanlig post til: Byrådsavdeling for arbeid, integrering og sosiale tjenester (AIS) Rådet for flerkulturelle minoriteter Adresse: Rådhuset, Rådhusplassen 1 0037 OSLO.

Husk å ta vare på kvittering for brevsendingen. Oslo kommune forutsetter at alle personer og organisasjoner som deltar i denne prosessen støtter kommunens verdi om "Oslo - en by for alle", og ikke har aktiviteter eller praksis som bryter med denne verdien.

Dette gjelder alle diskrimineringsgrunnlag – etnisitet, religion, kjønn, alder, funksjonsevne og seksuell orientering eller kjønnsuttrykk. For at det nye rådet skal være mest mulig representativt, er det viktig at det kommer inn mange nominasjoner. Deres stemmer er viktige.

Lykke til!

Husk: frist for innsending er mandag 24.08.2020.

For spørsmål, ta kontakt med:

Marte Stine Skinnerlien, marte.skinnerlien@byr.oslo.kommune.no> , Mobil: +47 474 88 726

Bente Ingrid Arnesen, benteingrid.arnesen@byr.oslo.kommune.no>, Mobil: +4792085567