Saludos desde Bergen: en el Día de la Mujer

Publicado el

Nuestra organización de Bergen for Chile se suma una vez más a conmemorar el día internacional de la mujer. Esta fecha es fijada por Naciones Unidas en 1975, para reivindicar la lucha y los derechos de las mujeres trabajadoras, la igualdad de género y su emancipación y desarrollo íntegro como individuo en la sociedad.

El tema del día Internacional de la mujer de 2021 es "mujeres líderes" por un futuro igualitario en el mundo de la Covid-19.

En este contexto es relevante "la participación de las mujeres y la adopción de decisiones por ellas" de forma plena en la vida pública y la eliminación de la violencia de género. Se exige de este modo el derecho de igualdad de condiciones en todos los ámbitos de la sociedad así como en lo laboral, económico y la distribución equitativa de los cuidados domésticos no remunerados, entre otros.

Las mujeres trabajadoras han estado en primera línea de la crisis Covid-19, como trabajadoras de la salud, cuidadoras, al frente de las ollas comunes, innovadoras y organizadoras comunitarias.

Las mujeres líderes y las organizaciones de mujeres contribuyen de manera indispensable en las decisiones políticas que funcionen mejor para la comunidad.

Bergen for Chile saluda a todas las mujeres: estudiantes, oficinistas, obreras, cuidadoras, trabajadoras de la salud, campesinas, pobladoras. Estas mujeres que con su presencia y compromiso por una sociedad equitativa cada día se enfrentan a una lucha constante por mejorar las condiciones de vida de sus familias y comunidades, con esa fortaleza creadora y valiente que caracteriza a la mujer.

Mujeres del mundo entero, este es el día para reivindicar los derechos de género y de clase trabajadora!

¡Feliz día de la mujer!

Saluda cordialmente Bergen for Chile

Bergen 6 de marzo 2021

fotografías capatadas el 8 de marzo 2020: David Watson/Gabriela Miranda

Norsk

Bergen for Chile blir i år også med på å feire den internasjonale kvinnedagen. Denne datoen ble fastsatt av De forente nasjoner i 1975, for å stadfeste arbeiders kvinners kamp og rettigheter, likestilling og frigjøring og full utvikling som individ i samfunnet.

Temaet for den internasjonale kvinnedagen 2021 er "kvinnelige ledere" for lik fremtid i verden på bakgrunn av Covid-19. I denne sammenhengen er det relevant "kvinnens deltakelse og beslutningstaking av dem" fullt ut i det offentlige liv og eliminering av kjønnsvold. På denne måten kreves retten til like forhold i alle samfunnets områder, samt i arbeidskraft, økonomisk og rettferdig fordeling av blant annet ulønnet omsorg i hjemmet.

Under Covid-pandemien har helse og omsorgspersonell hatt en overrepresentasjon av kvinner. Helse og omsorgspersonelle er samfunnskritiske personell og har vært i første linje fra første stund. De har måtte taklet en tøff realiteten med mye pågangsmot og viljestyrke. I vår hilsen har vi trukket frem, en ære til alle kvinner som har engasjert seg i humanitær hjelpen i god dugnadsånd. De har sørget for å organisere “Olla común”, felles måltider. De har laget mat og delt maten til mange familier for å lindre den tøffe hverdager mange møter.

Kvinnelige ledere og organisasjoner med fokus på kvinnens rettigheter, er med å påvirke samfunnet til å ta politiske beslutninger som fungerer best for samfunnet. Bergen for Chile hilser alle kvinner; studenter, butikkansatte, bussjåførene, lærere, håndverkere, helse og omsorgspersonell, bønder, mødre for å nevne noen. Alle yrkesarbeidere som har bidratt til å holde hjulene i gang i og under pandemien. Disse kvinnene som med sin tilstedeværelse og forpliktelse til et rettferdig samfunn hver dag møter en konstant kamp for å forbedre levekårene til sine familier og lokalsamfunn, med den kreative og modige styrken som kjennetegner kvinner.

Kvinner over hele verden, dette er dagen hvor vi markerer og krever like rettigheter uansett kjønn, få slutt på kjønnsbasert diskriminering!

Gratulerer med kvinnedagen!

Hjertelig hilsen,

Bergen for Chile, 8. mars 2021

Bilder tatt 8. mars 2020: David Watson/Gabriela Miranda