Nedleggelse av EMI (Enhet for Mangfold og Integrering) i Oslo kommune skaper bekymring blant innvandrerorganisasjoner

Publicado el

EMI - Enhet for Mangfold og Integrering i Oslo kommune, er planlagt nedlagt. EMI har spilt en viktig rolle i å løfte frem Oslos mangfold og bidrar til inkludering av alle grupper i samfunnet. Flere innvandrerorganisasjoner mener at nedleggelsen av EMI vil bety en svekkelse av demokratiet, og har derfor satt i gang en underskriftskampanje for å forhindre dette. Det er i tillegg sendt et brev til byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester, Rina Mariann Hansen. Brevet gjengis her.

Til Byråd Rina Mariann Hansen

Oslo kommune

Fortsatt bekymring og forespørsel om dialog fra sivilsamfunnsorganisasjoner på mangfoldsfeltet

Enhet for Mangfold og Integrering (EMI) har siden de ble startet opp vært en spydspiss i arbeidet for mangfold, likestilling og inkludering av alle minoriteter og har i en årrekke levert nyskapende og viktige resultater under en kompetent og visjonær leder. De har fått frem stemmene til små organisasjoner og bidratt til at de kan delta i det norske demokratiet. De har jobbet med OXLO uka, der Oslo kommune markerer hvordan de jobber med mangfoldet. De har koblet organisasjoner sammen og bidratt til at offentlige etater har blitt bevisst kompetansen som innvandrerbefolkningen besitter. Flere forskningsmiljøer og statlige aktører har også benyttet EMI som kanal til å nå ut til innvandrermiljøene.

EMIs arbeid har gitt Oslo kommune en kontaktflate med viktige miljøer på feltet, som ikke minst kom til uttrykk da kommunen under pandemien hadde behov for hjelp med informasjonsformidling og forståelse for korona-tiltakene i innvandrermiljøene. Uten dette nettverket og kontaktflaten hadde antagelig ikke informasjonen blitt oppfattet og forstått, og tilliten til myndighetene hadde blitt svekket.

EMI har samarbeidet med innvandrerorganisasjoner om en årlig kvinnekonferanse i over 10 år og støttet ERAS festivalen, en familiefestival der målet er å øke forståelsen mellom etniske nordmenn og innvandrerbefolkningen samt mellom de ulike innvandrergruppene i Oslo. I år har de imidlertid sagt nei til samarbeid med flere frivillige organisasjoner fordi de fikk beskjed om at EMI må prioritere arbeidet med kommunale etater.

Som organisasjon fikk vi kjennskap i uke 39 til at Enhet for Mangfold og Integrering (EMI) skulle omorganiseres etter en forespørsel om samarbeid. Vi har tidligere alltid sagt ja til å samarbeide og følte oss veldig skuffet da EMI ikke kunne samarbeide med oss når vi spurte dem. Mandag 3.oktober skriver lederen til organisasjoner som har tatt kontakt med dem angående samarbeid om arrangementer i OXLO uka for å avklare hvorfor:

EMIs-ansatte har kun fått muntlig informasjon om planlagt nyorganisering i Velferdsetaten(VEL). Det vi vet idag er at EMI som enhet opphøres, undertegnedes stilling inndras og EMIs øvrige ansatte flyttes under en annen seksjon i etaten.

Hun skriver videre:

Jeg vil også be om forståelse for at EMI må prioritere pålagte oppgaver og ta hensyn til prosesser rundt nyorganisering, og har derfor begrenset mulighet til ta initiativ om årlige arrangementer med dere og/eller inngå forpliktende samarbeid i denne perioden.

Flere organisasjoner har sendt brev til byråden og andre lager underskriftskampanjer der vi ønsker å få mer informasjon om prosessen, som tilsynelatende er uryddig, da de ansatte får lite informasjon om prosessen. Samtidig ser det ut til at EMIs oppgaver flyttes fra å styrke innvandrerorganisasjonene til å styrke Oslo kommunes etater på mangfoldsfeltet. Vil det ikke være naturlig at Utviklings- og kompetanseetaten driver med dette? Det er interessant i seg selv at EMI er plassert under Velferdsetaten, som jobber med rusavhengige, kommunale boliger og prostituerte. For en kommune som ønsker å se på mangfold som en styrke, er det en selvmotsigelse i seg selv å plassere arbeidet med mangfold i en etat der man jobber med hjelpetiltak. Ny forskning viser at mange 2.generasjons innvandrere har høyere utdanning og lønn enn etniske nordmenn og klarer seg bedre enn gjennomsnittet, selv om også det er mange som ikke klarer seg så bra.

5. oktober fikk organisasjoner som har sitt virke på likestillings- og mangfoldsfeltet i Oslo en epost fra direktøren i Velferdsetaten, Guri Bergo, om at arbeidet med integrering og mangfold skal videreutvikles og forsterkes. Hun skriver også at Velferdsetaten i langt sterkere grad enn tidligere, vil bidra til at kommunens kompetanse på mangfold og integreringsarbeid ivaretas og videreutvikles og lage sterkere og mer robuste fagmiljø for å gi enda bedre tjenester. EMI blir ikke nevnt. I eposten skriver hun at Velferdsetaten har ansvar for:

kommunens overordnede innsats for å fremme inkludering og deltakelse i bysamfunnet, og innsats mot diskriminering og rasisme.

Det er lett å snakke om «inkludering og deltakelse» når ingen organisasjoner vi vet om ble varslet på forhånd eller fikk utale seg om nedleggelsen av EMI, ikke engang lederen for avdelingen. Vi stiller også spørsmål til om Oslo kommunes eget Råd for flerkulturelle minoriteter fikk vite om dette?

Organisasjonene som underskriver dette brevet stiller spørsmål om hvorfor denne prosessen har vært så forhastet og hvorfor de ansatte ikke har fått informasjon om strategien fremover. Hvis det er et reelt ønske om inkludering og deltakelse i bysamfunnet, hvorfor har ikke sivilsamfunnet fått lov til å komme med innspill på hvordan vi ønsker å bli ivaretatt av kommunen. For at en enhet kan støtte innvandrerorganisasjoner på en god måte, forutsettes høy kompetanse og evnen til å skape nettverk og troverdighet i miljøene. Ved å fjerne en kjent støttespiller vil de minste innvandrerorganisasjonene bli marginalisert og dermed svekkes demokratiet. I henhold til Kunnskapsdepartementets rapport om «Hverdagsintegrering 2021-24», er det en strategisk satsing nasjonalt å involvere sivilsamfunnet i integreringsarbeidet for innvandrere og flyktninger. Denne prosessen i Velferdsetaten virker ikke være i tråd med å involvere sivilsamfunnet.

Hvordan vil Velferdsetaten ivareta det viktige arbeidet EMI har gjort siden 2005, og hvordan kan en kompetanseenhet eksistere uten en erfaren og kompetent leder? Guri Bergo skriver at arbeidet skal styrkes, men det gir ikke mening å oppløse velfungerende enheter for å eksperimentere med nye modeller. EMI har blitt evaluert flere ganger med positivt resultat, det kan man ikke si om Velferdsetaten generelt. Den siste gjennomgangen av etaten gjennomført av Deloitte i 2021 viste blant annet at:

  • Ledelsen er lite effektiv, lite samkjørt og virker utydelig.

  • Det pågår «spill» internt. Forskjellige deler av organisasjonen jobber for forskjellige mål.

  • Manglende kommunikasjon internt.

  • Vedtak og fastsatte mål motarbeides.

(Kilde: https://www.nrk.no/osloogviken/velferdsetaten-i-oslo-kommune-far-sterk-kritikk-i-ny-rapport1.15667464)

Kanskje er det på tide at EMI flyttes til en annen enhet som fungerer bedre? Om Oslo kommune tar mangfold, inkludering og medvirkning på alvor forventer vi at de berørte minoritetsorganisasjonene blir involvert og hørt.

Oslo, den 10. oktober 2022.

Med vennlig hilsen

Radio Latin-Amerika

Radio Inter FM

Nordic Black Theater

MiR – Mangfold, inkludering, Respekt